Vedtægter

VEDTÆGTER§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Egtved Kunstgræs.

Foreningen har hjemsted i Egtved, Vejle Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål, er på vegne af fodboldklubberne Egtved IF og Ammitsbøl-Egtved, at styre samarbejdet omkring, indsamle midler til, støtte etablering og drift, af kunstgræsbane i Egtved.

 

§ 3 Foreningens drift

Foreningens drift skal være selvfinansierende.

Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse indenfor formålsparagraffen.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemmerne i foreningen, Egtved Kunstgræs, er under projekt- og anlægsperioden en del af Egtved IF’s nedsatte arbejdsgruppe, med det formål at skabe de optimale forhold, for kommende brugere af Egtved Kunstgræs mht. finansiering, materialevalg, placering og vedligeholdelsesmateriel. Ved første generalforsamling efter ibrugtagen af kunstgræsbanen, vælges medlemmer til bestyrelse fra fodboldklubberne, Egtved IF og Ammitsbøl-Egtved

 

§ 5 Kontingent

Der betales ikke kontingent.

 

§ 6 Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året, senest i april måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes i ved opslag hos Fodboldklubberne med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uge før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Kandidater, til de ledige bestyrelsespladser, opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvor mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden skal vedlægges.

 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af minimum 4 personer og maksimalt 7 personer.

Det tilsigtes at mindst 1 person fra hver i §4 nævnte klubber er medlem af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Minimum 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og minimum 2 i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9 Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for at indsamle midler til, tildele støtte ved etablering, opsparing og drift af Egtved Kunstgræs, samt at føre regnskab for foreningen.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives og bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Referatet er godkendt 10 dage efter udsendelse, hvis der indenfor dette tidsrum ikke er gjort indsigelse herom.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§ 10 Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12 Hæftelse

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§14 Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

Hvis kunstgræsbaneprojektet efter generalforsamlingens vurdering ikke realiseres skal evt. sponsorbidrag, fondsbidrag tilbagebetales til indbetaler efter fradrag af eventuelle omkostninger, der ligger indenfor foreningens formål. Et evt. overskud herudover, fordeles ligeligt mellem de i §4 nævnte klubber.

 

Arbejdsgruppe:

 

Den nedsatte arbejdsgruppe med henblik på projektering og etablering af kunstgræsbanen er pr. 01.04.2013 følgende personer:

 

Ib Pabst

Tom Andersen

Per G. Ahrensberg

Martin Jensen

Per Nielsen

Michael Jensen